Recente updates:

Transplantatie / Artikel

Bij potentiële donoren die niet staan geregistreerd in het Donorregister is het voor een arts vrijwel onmogelijk om én de Wet op de orgaandonatie (WOD) te volgen én ook een orgaandonatieprocedure op te starten. Onbewust wordt de WOD daardoor veelvuldig overtreden. 
 

Voortplanting / Artikel

Uitsluiting van rokende vrouwen kan gerechtvaardigd zijn 

Ethiek / Artikel

Mensen zijn belangrijker dan abstracte principes. Op de drempel van de eenentwintigste eeuw nodigde het Humanistisch Verbond een aantal vooraanstaande ethici, cultuur- en sociaal-filosofen uit om op basis van dit uitgangspunt hun gedachten te laten gaan over een nieuw ethos van menselijke waardigheid. Hun antwoorden op vragen over de grote problemen van deze tijd zijn in samenhang te beschouwen als een nieuw humanistisch perspectief, een richtsnoer voor een seculiere moraal.

Ethiek / Artikel

De humanistische stichting Socrates nodigt elk jaar een wetenschapper M/V uit om een lezing te houden. De teksten uit de jaren 1989 t/m 1994 staan in deze bundel. Vier redes kenmerken zich door kritiek op het beeld van de mens als zelfbepaler met onbegrensde mogelijkheden en als rationeel handelend wezen. Een diversiteit aan voorbeelden komt aan de orde. Het humanisme wordt aangewezen als drager van het bekritiseerde mensbeeld. In de rede uit 1989 wordt allerlei kritiek op het humanisme systematisch geanalyseerd. Gewezen wordt op een essentieel verschil tussen Nederlands humanisme en dat in bijv. Frankrijk, waar de nadruk veel meer ligt op neutraliteit van de staat en op rationaliteit. Hier ligt het accent op streven naar samenleven in pluriformiteit en ook waardering van de lichamelijkheid van de mens. Het nawoord dat qua lengte te vergelijken is met de gemiddelde lezing, bespreekt en vergelijkt de vijf redes. Een compact veelzijdig werk dat de lezer helpen kan zijn mening zelf verder te ontwikkelen.
(Biblion recensie, Freek M. Boon.)

Ethiek / Artikel

Onder redactie van de auteurs (medewerkers van het Humanistisch Verbond) hebben bekende wetenschappers ieder een hoofdstuk geschreven over de motieven en achtergronden van consumentengedrag en de gevolgen daarvan voor het milieu. De eerste 4 bijdragen gaan in op de vele theorieën en invalshoeken ter verklaring van consumentengedrag: behoeftebevrediging; discrepantie tussen consumptiemoraal en consumptiemogelijkheden; idem tussen welvaart en welzijn; idem tussen tijdsbesteding aan arbeid en vrije tijd. De overige 4 bijdragen behandelen mogelijkheden tot gedragsverandering door een andere visie op consumptie, waarbij naast de rol van de milieu-activisten vooral die van de overheid grote nadruk krijgt. Het boek heeft een rustige lay-out, enkele grafieken en tabellen, per hoofdstuk noten en/of literatuurgegevens, op de turquoise kaft alleen titelgegevens. Een actueel boek, dat een bijdrage wil leveren aan de morele ontwikkeling en bedoeld is voor geïnteresseerden.

Pagina's